Aktuellt
Alla medlemmar är varmt välkomna till FTS Ã¥rsmöte den 29 mars KL. 13.00 – Plats: MAF. Torpgatan 21. Malmö. Lokal anvisas vid ankomst. Styrelsen Dagordning. § 1 Mötets öppnande § 2 Mötets behöriga utlysande § 3 Fastställande av röstlängd § 4 Godkännande av dagordningen § 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. § 6 Val av justeringspersoner, som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet, och rösträknare. § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut § 8 Revisionsberättelse § 9 FrÃ¥gan om ansvarsfrihet för styrelsen § 10 Behandling av motioner och förslag frÃ¥n styrelsen § 11 Val av ordförande, styrelseledamöter samt suppleanter § 12 Val av revisor och suppleant § 13 Val av valberedning och suppleanter § 14 Fastställande av medlemsavgift för Ã¥r 2015/16 § 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Ã¥r 2015 § 16 Budgetförslag för 2015 § 17 Övriga frÃ¥gor § 18 Mötet avslutas Övriga handlingar finns tillgängliga i samband med Ã¥rsmötet, d.v.s. bokslut för Ã¥r 2014, Budgetförslag för Ã¥r 2015 och verksamhetsplan för Ã¥r 2015. Se information pÃ¥ FTS hemsida www.forumteater.se